2010/9/16

گنجینه اطلاعت عمومی قرانی دینی

 

 

  

 

 


 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنجینه اطلاعات عمومی دینی

معروف اشنا

                                                                                                                          

 بخوانید و اطلاعات سودمند کسب کنید

 

    ۱-     درقرآن کدام نام ازتمام نامهابیشترتکرارشده است؟الله

2-     قرآن تاریخی کردستان درکدام روستا قرار دارد ؟نگل

3-     تنها خـانـه سست بنیاد در قـرآن کدام است ؟ خانه عنکـبوت

4-     مشهـورترین کتـابت قـرآن به خـط کیست ؟ عثمـان طـه «سوریـه»

5-     آیه ای که تمام حروف الفبـا در آن است در کدام سوره است ؟ سوره فتح

6-     قواعد مربـوط بـه تلفّظ صحـیح حروف و کلمـات قـرآن چـه نـام دارد ؟ تجـویـد

7-     بزرگترین قــاری قـرآن در جهــان امـروزی کیست ؟ عبـدالبـاسـط محـمّد عبـدالصّمـد

8-     قرآن هایی که در دوران حضرت عثمان به صورت کتاب در آمدند چه نام داشتند ؟ مُصحف إمام

9-     جنگی که در آن هفتاد نفر از حافظان و قاریان قرآن شهید شدند چه نام داشت ؟ جنگ یمامه

10-    در قرآن کریـم خداوند چـه مـوجـودی را بـه گهـواره تشـبیه نموده است ؟ زمیـن

11-    آیه ای که از هر طرف خوانده شود ، همان آیه است کدام است ؟ ربَّکَ فَکَـبِّر

12-    قرآن فـارسی (قرآن عجَـم) لقب کـدام کتاب فارسی است ؟ مثنوی معـنوی

13-    قرآن مجید ، کدام جنگ را پیشگویی کرده است ؟ جنگ روم و فارس

14-    شبي كه عبادت در آن ، بهتر از هزار شب است كدام است ؟ شب قدر

15-    دو سورۀ «فَلـَق» و «ناس» به کدام نام شهرت دارند ؟ مُعَوَّذَتَين

16-    «سيّد آيـات قرآن» لقب کدام آیـه است ؟ آيـة الكُـرسی

17-    كـلمـه وسـط قـرآن كـدام کلمـه است ؟ وَلـيَتـَـلَـطَّف

18-    قدیمی ترین تفسیر قرآن کدام است ؟ تفسیر طبری

19-    سوره اي كه «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد کدام است ؟ توبه

20-    سوره اي كه دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد کدام است ؟ نَمل

21-    سوره اي كه بزرگترين سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ بقره

22-    سوره اي كه كوچكترين سوره قرآن به شمار می رود کدام است ؟ كوثر

23-    سوره اي كه تمام آيات آن با حرف « سين» پايان می پذيرد کدام است ؟  نـاس

24-    سوره اي كـه تمام آيـات آن بـا حرف « دال» پايـان می پـذيـرد کـدام است ؟ توحيد

25-    سوره اي كـه بـه معـني «به زانـو درآمـدنِ مـردم» در روز قيـامت است کـدام است ؟ جـاثـيه

26-    سوره اي كه پيـامبر ، خواندن آن را بـه زنـان توصـيه فـرمـوده است کـدام است ؟ نـور

27-    سوره اي كه به نام موجودات زنده نامـرئي نامـگذاري شده است کدام است ؟ جِنّ

28-    سوره اي به نام یکی از جانداران که به آن وحی شده است کدام است ؟ نحل

29-    سوره اي كه با نام يكي از فروع دين نام گذاري شده است کدام است ؟ حج

30-    سوره اي كه ملـكه «بلقيس» ، اهـل آن سرزمين بود کدام است ؟ سـبأ

31-    سوره اي كه نـام ديگرِ جنـگ «خندق» است کدام است ؟ أحزاب

32-    سوره اي كه اولين سوره نازل شده می باشد کدام است ؟ علَق

33-    سوره ای که یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبر را معرّفی کرده است کدام است ؟ تبّت

34-    سوره اي كه  به «اُمّ القرآن» (مادر سوره های قرآن) مشهور است کدام است؟ فاتحه

35-    سوره اي كه بیشترین نام پیامبران (16 نفر) در آن جمع شده است کدام است ؟ أنبیاء

36-    سوره ای که بیشترین احکام مربوط به حقوق زنان را آورده است کدام است ؟ نساء

37-    سوره اي كه در تمام آيه هايش لفظ جلاله «الله» وجود دارد کدام است ؟  مجادله

38-    سوره اي كه قرآن كريم در آن ، به دو نصف تقسيم می گردد کدام است ؟ كهف

39-    سوره اي كه آخرين سوره قرآن از نظر ترتیب به شمار می آید چه نام دارد ؟ ناس

40-    سوره اي كه نام آن ، محل ملاقات حضرت موسي با خدا بود کدام است ؟  طور

41-    سوره ای که بیشترین سوگندها را در خود جای داده است کدام است ؟ شمس

42-    سوره اي كه یکی از آیه هایش 31 بار تکرار شده است کدام است ؟ الرّحمن

43-    سوره اي كه به نام يكي از ميوه ها نام گذاري شده است کدام است ؟ تين

44-    سوره اي كه با نام يكي از فلزات نام گذاري شده است کدام است ؟  حديد

45-    سوره اي كه أحسنَ القَصَص (بهترين قصّه ها) است کدام است ؟  يوسف

46-    سوره اي كه براي تلاوت كننده اش شفاعت مي كند كدام است ؟ مُلك

47-    سوره اي که براي سرزنش ابولهب و همسرش نازل شد کدام است ؟ تبّت

48-    سوره اي كه تنها سوره نامگذاری شده به نام زن است کدام است ؟  مريم

49-    سوره ای که در تمام آیاتش خبرهایی از قيامت است کدام است ؟ زلزله

50-    سوره ای که گذشته تلخ پیامبر را به خاطر او می آورد کدام است ؟ ضُحی

51-    سوره ای که به سرزنش کم فروشان پرداخته است کدام است ؟ مطفّـفین

52-    سوره اي كه «عروس سوره هاي قرآن» است کدام است ؟  الرّحمن

53-    سوره ای که نام آن به خط سیر ستارگان إشاره دارد کدام است ؟ بُروج

54-    سوره ای كه با نام دو پيامبر ختم مي شود كدام سوره است ؟ أعلی

55-    سوره اي كه اوّلین سوره قرآن از نظر ترتیب است کدام است ؟ حمد

56-    سوره ای که حضرت عمر با شنیدن آن مسلمان شد کدام است ؟ طـه

57-    سـوره ای کــه بـه صورت کــامـل نـازل شـد کـدام است ؟ مدّثّـر

58-    سوره ای کـه بـه روزگـار ، قسم یـاد می کند کـدام است ؟ عصر

59-    سـوره اي كـه بـه «قلب قرآن» مشهـور است کـدام است ؟ يس

60-    سوره اي كه به «نصف قرآن» شهرت دارد کدام است ؟ زلزله

61-    سوره اي كه آخرین سوره از لحاظ نزول است کدام است ؟ نصر

62-    سوره ای که قرآن با آن إفتـتاح می شود کدام است ؟ فاتحه

63-    سـوره اي كـه 2 بـار نـازل شـده است کـدام است ؟ حمـد

64-    سوره هایی که با تسبیح آغاز می شوند چه نام دارند ؟ مسبّحات

65-    سوره هایی که با قسم آغاز شده اند چند سوره می باشند ؟ 23 سوره

66-    سوره هایی که با قُل آغاز شده اند (پنج سوره) ، چه نام دارند ؟ مقولات

67-    کدام پیامبر بود که در شب معراجِ حضرت محمّد در آسمان اوّل ، پیامبر إسلام را ملاقات فرمود ؟ آدم

68-    کدام پیامبر برای آنکه خداوند به او فرزندی دهد سه شبانه روز بـا هیچ کس صحبت نکرد ؟ زکریّـا

69-    کدام پیامبر ، بدنش را با ارّه از وسط دو نصف کردند ولی حتّی یک بار هم «آه» نگفت ؟ زکریّا

70-    کدام پیامبر بود که خداوند گوسفندی را جهت جلوگيری از قربانی شدن او فرستاد ؟ اسماعيل

71-    کدام پیامبر بود که خداوند برای او آهن را مانند موم نرم کرد تـا بـا آن زره بسازد ؟ داوود

72-    کدام پیامبر است که خلقت حضرت عیسی در قرآن به خلقتِ او تشبـیه شده است ؟ آدم

73-    کدام پیامبر هم خود و هم پدرش را خداوند نام گذاری کرده است ؟ یعقوب بن إسحاق

74-    کدام پیامبر است که خداوند از او در روز قیامت برای بیماران دلیل می آورد ؟ ایّوب

75-    کدام پیامبر است كه در قرآن مدام بـا مـادرش از او يـاد شده است ؟ عيسى بن مریم

76-    کدام پیامبر بود که کوهها و پرندگان در عبادت ، او را همراهی می کردند ؟ داوود

77-    کدام پیامبر بود که پدر و پدربزرگ و پدرِ پـدربزرگش هم پیامبـر بودند ؟ یوسف

78-    کدام پیامبر بود که برای اوّلین بار ، لباس دوختن را به إنسـان آمـوخت ؟ إدریس

79-    کدام پیامبر بود که علاوه بر چوپانی ، شغل نجّارى را هم أنجام می داد ؟ زكريّا

80-    كدام پيامبر بود که به امر خدا بدون پدر از مادر متولّد شد ؟ عيسی بـن مـريم

81-    كدام پيامبر در قرآن ، بيشتر از پیامبران گذشته از او ياد شده است؟ مـوسی

82-    کدام پیامبر در یک قرعه کشی ، برای سرپرستی مریم إنتخاب شد ؟ زکریّا

83-    کدام پیامبر در حالی وفات کرد که بر عصای خود تکیه زده بود ؟ سلیمان

84-    کدام پیامبر بود که در گهواره ، پیامبـری خویش را إعـلام نمود ؟ عیسی

85-    کدام پیامبر است که اهل جنّت با قامت او وارد بهشت می شوند ؟ آدم

86-    کدام پیامبر به خـاطر قتـل غیر عمـد از وطن خود فرار کرد ؟ موسی

87-     کدام پیامبر را پـدر پیامبران «أبو الأنبیاء» می خوانند ؟ إبراهـیم

88-    کدام پیامبر در نیکی با والدین ضرب المثـل قرآن است ؟ یحیی

89-    کدام پیامبر است که هنوز طعم مرگ را نچشیده است ؟ عیسی

90-    کدام پیامبر باد و جِن ها به امر او خدمت می کردند ؟ سلیمان

91-    کدام پیامبر برای هدایت قوم عاد برگزیده شده است ؟ هـود

92-    کدام پیامبر  را «خليلُ الرّحمـان» نیز می گویند ؟ ابراهيـم

93-    کدام پیامبر در حق امّت خود دعای بد کرده است ؟ نوح

94-         کدام پیامبر است که به او «آدم دوّم » می گویند ؟ نوح

95-    کـدام پیـامبر بـه «أبوالـبشر» ملقّب گشـته است ؟ آدم

96-    کدام پیـامبر بـرای أمنیّت مکّـه دعـا کرد ؟ إبـراهیـم

97-    کدام پیامبـر است کـه عمـر زیاد می کند ؟ خِـضر

98-    کــدام پیـامبـر «خيّـاط بهـشت» است ؟ ادریـس

99-    کدام پیامبر بود که توسّط یکی از پادشاهان ، سر مبارکش از تنش جدا شد ؟ یحیی

100-                   کدام جانور بود که با شنیدن سخنش ، حضرت سلیمان تبسّم نمود ؟ مورچه

101-     کدام داستان به صورت یکپارچه در قرآن کریم آمده است ؟ یوسف

102-     کدام پیامبر بود که پس از مرگ یکصد ساله زنده شد ؟ عُزَیر

103-     کـدام دسته معتـقدند کـه عیسی پسـر خداست ؟ مسیحیـان

104-                   نام شهرى كه حضرت يونس به آنجا مبعوث شد چه بود ؟ نينوا

105-                   نام بتي كه قوم إلياس آن را مى پرستيدند چه بود ؟ بعـل

106-     نـام قبیـله حضرت صـالح چـه بـود ؟ ثمـود

107-     نام مادر حضرت یوسف چه بود ؟ راحیل

108-                   نـام پدر حضرت یونس چـه بود ؟ مَتی

109-                   نام پدر حضرت نـوح چـه بـود ؟ سام

110-                   نام پدر حضرت موسی چیست ؟ عِمـران

111-     نـام قـوم حضرت نـوح چـه بود ؟ بنوراسب

112-     اوّلین کسی که با قلم ، خط نوشت چه کسی بود ؟ إدریس

113-     اوّلین زنی که حضرت إبراهیم با او ازدواج کرد چه نام داشت ؟ ساره

114-                   اوّلین کسی که در قیامت با لباس حشر می شود کیست ؟ إبراهیم

115-     آخرین پیامبر بنی إسرائیل چه کسی بود ؟ عیسی

116-                   اوّلين قاتل روى زمين كه بود ؟ قابيل بن آدم

117-     لقب حضـرت آدم چـه بـود ؟ صفـیّ الله

118-                   لقب حضرت یعقوب چه بود ؟ إسرائیل (بنده خدا)

119-     مکان بعثت حضرت نوح کدام کوه بود ؟ جودی

120-     نماز مخصوص حضرت آدم کدام نماز بود ؟ صبح

121-     خداوند ساعت را برای کدام پیامبر فرستاد ؟ یوسف

122-     حضـرت آدم در چـه روزی خلـق شـد ؟ روز جمـعه

123-     پادشاه زمان حضرت إبراهیم چه نام داشت ؟ نمرود بن کنعان

124-     قوم هود به چه وسیله ای عذاب داده شدند ؟ تنـدبـاد (7 شبانه روز)

125-     پهلوان فلسطینی که به دست داوود کشته شد چه نام داشت ؟ جالوت

126-     بیشترین دعاهای قرآن از زبان کدام یک از پیامبران آمده است ؟ ابراهیم

127-     «فاللهُ خیرٌ حافظاً و هو أرحمُ الرّاحمین» دعای کدام پیامبر است ؟ یعقوب

128-     گنـاه مشهوری که قوم حضرت شعیب به آن مبتلا بودند چه بود ؟ کم فروشی

129-     در دوران کدام پیامبر دو فرشته برای دفع جادوگری به زمین آمدند ؟ سلیمان

130-     مسجدی که در آن ، إنسان به هر طرف بنگرد قبله است کدام است ؟ نهنگ یونس

131-                   در زمان قیام مهدی ، حضرت عیسی از آسمان بر کدام سرزمین نزول خواهد کرد ؟ شام

132-     سنگی که حضرت إبراهیم برای تعمیر دیوار کعبه زیر پاهایش گذاشت چه نام دارد ؟ مقام إبراهیم

133-                   برادر حضرت موسی و وزیر او برای مبارزه با فرعون که بود ؟ هارون

134-     مسجد یک نفره از جنس گوشت چه مسجدی بود ؟ نهنگ یونس

135-     داستـان إزدواج کـدام پیـامبر در قـرآن آمـده است ؟ موسی

136-     حضرت آدم در چه روزی به بهشت وارد شد ؟ روز جمعه

137-     چه کسی مسجد الأقصی را بنا کرد ؟ یعقوب بن إسحاق

138-     «بیت الأحزان» لقب کدام خانه است ؟ خانه یعقوب

139-     «أصحاب الأیکه» نام کدام قوم بود ؟ قوم شعیب

140-                   زادگـاه حضـرت عیسی کجـاست ؟ بیت اللّـحـم

141-     «صائبـین» پیـروان کـدام پیـامبر بودنـد ؟ یحـیی

142-     «یــد بیضــاء» کنـایــه از چیست ؟ دست مـوسی

143-                   کتـاب آسمـانی حضـرت داوود چـه بــود ؟ زَبـور

144-    محلّ دفن حضرت دانیالِ نبی کجاست ؟ شوش (ایران)

145-     محلّ ملاقات موسی و خِضر کجا بود ؟ مجمع البحـرَین

146-                   چه كسي شتر صالح (ناقةَ الله) را سر بُريد ؟ قذارة بن سالف

147-     نزدیکترینِ اهل کتاب به مسلمانان کدام گروهند ؟ مسیحیان

148-                   آرامگاه حضرت ابراهيم در كدام شهر است ؟ ألخليل (فلسطين)

 

149-                   بر انگشتر پیامبر چه چیزی نوشته شده بود که آن را با خود به دستشویی نمی بُرد ؟ محمّد رسول الله

150-     سنگی که پیامبر ، شب معراج برای عروج به آسمان روی آن پا گذاشت چه نام دارد ؟ سنگ صخره

151-                   تنها کسی که در دنیا خداوند را با چشم خویش دیده است کیست ؟ حضرت محمّد (در شب معراج)

152-                   کدام پیامبر بود که والدین او پس از مرگشان زنده شده و به رسالت او ایمان آوردند ؟ محمّد

153-                   پیامبر در سفر آسمانی معراج (از بیت المقدّس تا آسمان) با چه وسیله ای عروج کرد ؟ رَفرَف

154-                   پيامبري كه از ازل نامش در عرش رحمان در كنار نام پروردگار بوده است کیست ؟ محمّد

155-                   حضرت عیسی پشت سر کدام یک از افراد امّت حضرت محمّد نماز خواهد خواند ؟ مهدی

156-                   جمله ای که بر مُهر نبوّت (شانه سمت چپ پیامبر) نوشته شده بود چه بود ؟ تَنَجنَج هَیصُور

157-                   اوّلیـن امّتی کـه در روز قیـامت محـاسبه می شـود کـدام است ؟ امّت حضـرت محمّـد

158-     کسانی کـه پیامبـر را زیـارت نکرده بلکه أصحاب را دیده باشند چه نام دارند ؟ تابعیـن

159-                   نام  سواری و چهـار پايي كه شب معـراج ، پيامبر  را بـه فلسطین رساند چـه بود ؟ بُـراق

160-     پیمان جوانان مکّه که پیامبر قبل از بعثت خود عضو آن شد چه نام داشت ؟ حِلفُ الفُضول

161-                   خداوند به کدام پیغمبر فرمود : اگر تو نبودی أفلاک را خلق نمی کردم ؟ حضرت محمّد

162-                   سالی كه حضرت خديجه و ابوطالب در آن وفات كردند به چه نامی مشهور است؟ عامَ الحُزن

163-                   لقبی که مشرکان ، پس از فوت فرزند پیامبر (إبراهیم) ، به آن حضرت نسبت دادند چه بود ؟ أبتَر

164-                   در کدام مراسم بود که پیامبر ، (63 ) رأس حيوان را به عدد عمر مباركش قرباني کرد ؟ حَجّةُ الوداع

165-                   اوّلين زنی که پس از وفات آمنه و پیش از سرپرستی عبدالمطلّب ، از محمّد مراقبت کرد که بود ؟ امّ ايمن

166-                   پيامبري كه خدا و ملائكه بر او صلوات مي فرستند کیست ؟ محمّد

167-     خاموش شدن آتشکده فارس مربوط به کدام دوران از عمر پیامبر است ؟ تولّد

168-     دشمنان ناشناس پیامبر در مدینه چه کسانی بودند ؟ منافقان

169-                   نام غارى كه پيامبر و حضرت ابوبكر در سفر هجرت در آن مخفى شدند چه بود ؟ ثَـور

170-                   نام أسترِ سواری حضرت محمّد (ص) چه بود ؟ يَعفور (عفير)

171-                   کدام موجود بی جان از پیامبر با فضیلت تر است ؟ قرآن

172-     آخرین حجّ پیامبر چه نام دارد ؟ حجّة الوداع

173-     محل وفات حضرت آمنه کجا بود ؟ أبواء

174-     در کدام غزوه شایعه کشته شدن پیامبر إسلام پخش شد ؟ أُحُد

175-                   پیامبر در شب واقعه معراج در خانه کدام یک از اقوام خود بود ؟ امّ هانی

176-                   نام پیامبر در نزد مسیحی ها چیست ؟ احمد

177-     سوره ای که پیامبر را به نماز و قربانی کردن دستور داده است کدام است ؟ کوثر

178-                   سطح سواد پیامبر چقدر بود ؟ اُمّی (بی سواد)

179-                   شتری که در روز هجرت ، پیامبر را از مکّه به مدینه برد چه نام داشت ؟ قصوة

180-                   اوّلين حافظ قرآن كه بود ؟ پيامبر اسلام

181-                   «خیر أمّة» بهترین امّتها ، لقب کدام امّت است ؟ امّت محمّد

182-     مسجدی برای تفرقه بین مسلمین که توسّط پیامبر تخریب شد کدام بود ؟ مسجد ضِرار

183-                   پيامبري كه نماز شب بر او واجب بود که بود؟ محمّد

184-     اهل بهشت به زبان کدام پیامبر به بهشت وارد می شوند ؟ محمّد

185-                   پیامبری که مانند ملائک سایه نداشت که بود ؟ حضرت محمّد

186-                   حوض کوثر ویژه کدام پیامبر است ؟ حضرت محمّد

187-                   نام قبلی مدینه قبل از ورود پیامبر إسلام به آن شهر چه بود ؟ یثرب

188-                   آخرين غزوه پيامبر چه نام داشت ؟ تبوك

189-                   نام زوجه پيامبر كه ابراهيم از ايشان متولّد شد كيست؟ ماريه قبطيه

190-     نام واقعی پدربزرگ پیامبر چیست ؟ شَیبه

191-     اوّلین جنگی که پیامبر در سن 15 سالگی در آن شرکت کرد چه نام داشت ؟ فُجّار

192-     نام برادر رضاعی پیامبر چیست ؟ ابوسفیان بن حارث

193-     کدام پیامبر هم خود و هم پدرش در سن 25 سالگی ازدواج کرده اند ؟ محمّد

194-     پیامبری که به فرموده خودش فرزند دو قربانی است که بود ؟ محمّد

195-     منزل کدامیک از همسران پیامبر ، آرامگاه ابدی رسول الله گشت ؟ حضرت عائشه

196-     دو تن از دختران پیامبر به عقد کدام خلیفه در آمده اند ؟ حضرت عثمان

197-     جنگهایی که پیامبر شخصاً در آنها شرکت نداشت چه نام داشتند ؟ سریه

 

198-                   فرشته ها كدام صحابى را پس از شهادتش غسل دادند که به غسيل ملائكه ملقّب گشت ؟ حنظلة بن أبى عامر

199-                   «روح القُدُس» لقب کدام فرشته است؟ جبرئیل

200-     کدام زندگان مقدّس هستند که خداوند به صف های آنان قسم خورده است ؟ فرشتگان

201-                   کدام پیامبر به فرشتگان علم أسماء را آموخت ؟ آدم

202-     آن چیست که پر می زند پرنده نیست حرف می زند انسان نیست دیده نمی شود جن نیست ؟ فرشته

203-                   اوّلين كلمه از قرآن كه جبرئيل به پيامبر آموخت چه بود ؟ إقرأ

204-     کدام ملّت عقیده داشتند فرشتگان دختران خدا هستند ؟ مشرکین عرب

205-                   نام دربان (فرماندار) جهنّم چيست ؟ مالك

206-                   نام خزانه دار بهشت چيست ؟ رضوان

207-    تعداد ملائکه مُقَرَّبین (نزدیکترین فرشته ها به خدا) چند نفر است ؟ 4 نفر

208-    نام دو فرشته نویسنده أعمال (کراماً کاتبین) چیست ؟ رقیب و عتید

209-    نام دو ملائکه مأمور سؤال قبر چیست ؟ نکیر و منکر

210-    کدام فرشته مأمور نفخ صور (دمیدن در شاخ بزرگ) است ؟ حضرت إسرافیل

211-    فرشته مأمور رزق و باران چه نام دارد ؟ حضرت میکائیل

212-     نامه رسان پیامبران (فرشته وحی) کیست ؟ جبرئیل

213-    فرشته مرگ (ملَک المَوت) که قابض ارواح است چه نام دارد ؟ حضرت عزرائیل

214-     فرشتگانی که جان آدمیان را می گیرند چه نام دارند ؟ نازعات

215-                   معمولاً جبرئیل به شکل کدام مرد به خدمت پیامبر می رسید ؟ دُحیه

216-    فرشته های زمین در چه زمانی شیفت کاری خود را با هم عوض می کنند ؟ صبح و عصر

217-     ملائکه از چه چیزی خلق شده است ؟ نور

218-                   كدام صحابى ملائكه از او شرم داشتند ؟ عثمان بن عفّان

219-     چهار ملائکه که در دنیا عرش را برداشته و نگهداری می کنند چه نام دارند ؟ حَمَلَةُ العرش

220-     کنیز مصری که همسر پیامبر شد چه نام داشت ؟ ماریه قِبطیه

221-                   مدفن إمام شافعی در کدام کشور إسلامی است ؟ مصر

222-     کدام زن صحابی بود که پیامبر ، خود را در خاک گور او غلطانید ؟ فاطمه بنت أسد

223-     سوره نور از پاکی کدام زن دفاع می کند ؟ عائشه

224-                   «مؤذّن رسول الله» و پیشوای اذان گویان تا قیامت کیست ؟ بلال بن رباح حبشی

225-     إمام أبوحنیفه اهل کدام کشور بود ؟ عراق

226-     شوهر حضرت خدیجه قبل از ازدواج خدیجه با پیامبر چه نام داشت ؟ أبوهاله

227-     کدام همسر پیامبر ، قبلاً از یهودیهای خیبر بوده است ؟ صفیه

228-     کدام پادشاه نامه پیامبر إسلام را پاره کرد ؟ خسروپرویز (پادشاه ایران)

229-     نام قبیله ای که از اسکندر خواستند برای محافظت آنها از دشمن سدّی آهنی بسازد چیست ؟ یأجوج و مأجوج

230-     نام شخص حکیمی از اهالی سودان که نام سوره ای از قرآن است چیست ؟ لقمان

231-     نــام مــادر حضـرت عـمــر چیست ؟ حنطـمـه

232-     أوّلین بار چه کسی در أصول فقه کتاب نوشت ؟ إمام شافعی

233-                   اولين قاضی در اسلام چه كسی بود؟ عمر بن خطاب

234-                   اوّلين كسى كه در مدينه ايمان آورد که بود ؟ اسعد بن زُراره

235-                   اوّلين پزشك اسلام چه نام داشت ؟ حارث بن كنده

236-                   اوّلين بیمارستان صحرایی در إسلام را کدام زن إیجاد کرد ؟ رُفَیده

237-                   اوّلين خليفه دولت اُمَوى كه بود ؟ معاوية بن أبى سفيان

238-                   اوّلین نفری که در مکّه زندگی را آغاز نمودکه بود ؟ هاجر (مادر إسماعیل)

239-                   اوّلین معلّم قرآن که در مدینه شروع به تبلیغ کرد چه نام داشت ؟ مُصعَب بن عُمَیر

240-     اوّلین صحابی که در قبرستان بقیع دفن شد که بود ؟ عثمان بن مظعون

241-     کدام خلیفه در خانه خود به شهادت رسید ؟ حضرت عثمان

242-     کدام زن مسلمان ، همسر دو نفر از خلَفا گردید ؟ أسماء بنت عمیس

243-     کدام زن بر او وحی نازل گردید ؟ مادر موسی

244-                   تنها زنی که در قرآن نامش ذکر شده است کیست ؟ مریم

245-                   تنها صحابى كه در قرآن از او به صراحت نام برده شده است كيست ؟ زيد بن حارثه

246-                   تنها مادرى كه بى مادر بود کیست ؟ حوا

247-     برده مسلمانی که در برابر شکنجه ارباب خود «أحَد أحَد» می گفت که بود ؟ بلال حبشی

248-     پیامبر کدام صحابی را برای حکومت بر یمن إستخدام کرد ؟ معاذ بن جَبَل

249-     دارالنَّدوه (مجلس شورای مشرکان مکّه) منزل چه شخصی بود ؟ قُصَی بن کلاب

250-     آبدارچی زایران خانه خدا پیش از اسلام که بود ؟ هاشم بن عبد مناف

251-     پیروان إمام محمّد بن إدریس را چه می گویند ؟ شافعی

252-                   سفیـر بـانـوان عرب کـه بـود ؟ أسمـاء

253-                   محلّ إقامت «أصحاب القریة» کجا بود ؟ إنطاکیه

254-                   فاتح قدس و فرمانده رشيد اسلام در جنگ حطين كه بود ؟ صلاح الدّين ايّوبى (کُرد)

255-                   الگوی زنان بد در قرآن كيست ؟ همسران نوح و لوط

256-                   به دو نفر از خلفاء که داماد پیامبر بودند چه می گویند ؟ صِهرَین

257-                   زنی که از پهلوی آدم به گونه ای که إحساس نکرد خلق شد چه نام داشت ؟ حوا

258-     «ملخ و شپش و قورباغه» از عذابهای کدام قوم بود ؟ قوم فرعون

259-     إنسان یک چشم ساحر و جهانگردِ مدّعی خدایی که مهدی او را شکست خواهد داد چه نام دارد ؟ دجّال

260-     کنیسه ای که ابرهه در یمن ساخت تا مراسمات کعبه را به آنجا انتـقال دهد چه نام داشت ؟ قُلَـیُّس

261-                   پیامبر ، اصطلاح «أمّ أبيها» (مادر پدرش) را درباره کدام یک از دخترانش به کار می برد ؟ فاطمه

262-                   کدام یک از تابعین پس از شنیدن شهادت دندان پیامبر در غزوه أُحُد ، تمام دندان هايش را از ریشه در آورد ؟ ويس قَرَني

263-     کدام یک از چهار خلیفه ، سن وفاتش با سن وفات پیامبر متفاوت است ؟ عثمان ذی النّورَین

264-                   كوچكترين صحابه ای كه در جنگ بدر شهيد شد چه كسی بود؟ عُمَير بن ابی وقاص (16 ساله)

265-                   صحابه ای که به بهانه قصاص ، مُهر نبوّت پیامبر را بوسه زد چه نام داشت ؟ عکّاشه

266-     کسی که تخت ملکه سبأ را به قصر سلیمان انتقال داد چه نام داشت ؟ آصف بن برخیا

267-     آخرین صحابی که در مدینه دار فانی را وداع گفت که بود ؟ سهل بن سعد أنصاری

268-                   به اصحاب اهل مدينه در زمان پيامبر (ص) چه می گفتند؟ انصـار

269-                   غلام خوشبختی که در سفر طائف ایمان آورد چه نام داشت ؟ عـداس

270-                   داناترين زن عالَم اسلام و روایت کننده احادیث پیامبر کیست ؟ عـائشه

271-                   «ذی الجَناحَين» صاحب دو بال بهشتي ، چه کسی است ؟  جعفر بن ابی طالب

272-                   نگهدارنده مصحف شريف پس از حضرت عمر که بود ؟ امّ المؤمنین حفصه

273-                   پیامبر چه کسی را مايه عزّت و قدرت اسلام می دانست ؟ عمر بن خطاب

274-     حامل پرچم إسلام در غزوه أُحُد که بود ؟ مُصعب بن عُمَیـر

275-     اوّلین مسلمانی که در مدینه وفات کرد که بود ؟ عثمان بن مظعون

276-     چــه کسی بت عُــزّی را از بیـن بــرد ؟ خــالـد بـن ولیـد

277-     نـام پادشـاه زمـان اصحــاب الکهـف چـه بـود ؟ دقیـانـوس

278-     محلّ تولّد کدام یک از خلفای راشدین در مدینه بود ؟ حسن

279-     پیکری که خداوند برای عبرت مردم محفوظ کرده است ؟ فرعون

280-     کدام صحابی معمولاً آرایشگر پیـامبر بـود ؟ معـاویه

281-     کدام یک از همسران پاک پیامبر در جنگ جَمَل شرکت کرده است ؟ عائشه

282-     نقّاش معروفی که در زمان شاپور إدّعای پیامبری کرد چه نام داشت ؟ مانی

283-     سلطان العارفین لقب چه عارفی است ؟ أبا یزید بسطامی

284-     نام سلطان محمّد خدابنده پیش از آنکه اسلام آورَد چه بود ؟ الجایتو

285-     زن هیزم کش جهنّم طبق آیه قرآن کیست ؟ همسر أبو لهب

286-     بنیانگذار إسلام در آفریقا کدام صحابی بود ؟ جعفر طیّار

287-                   بنیـانگـذار بت پرستی در مکّـه کـه بـود ؟ عَمـرو بن لُحَی

288-     نام همسر فرعون که به حضرت موسی إیمان آورد چه بود ؟ آسیه بنت مزاحم

289-                   مردی که با إعجاز اسبش در روز هجرت مسلمان شد چه نام داشت ؟ سُراقة بن مالک

290-                   کدام خلیفه مسلمانان در قبرستان بقیع مدینه دفن شد ؟ عثمان ذی النّورَین

291-     کدام صحابی ، چاه رومه ، «بئر رومه» را برای مسلمانان خریداری کرد ؟ عثمان ذی النّورَین

292-     اوّلین دختری که از پدر و مادر مسلمان پا به جهان إسلام گذاشت که بود ؟ عائشه

293-     شهید طیّار که در جنگ موته هر دو دستش را از دست داد و شهید شد که بود ؟ جعفر طیّار

294-     ملکه سبأ که حضرت سلیمان شهر او را محاصره کرد و سرانجام ایمان آورد چه نام داشت ؟ بلقیس

295-     ساحر قوم بنی إسرائیل در زمان موسی که گوساله طلایی را برای عبادت درست کرد چه نام داشت ؟ سامری

296-     پیامبر کدام صحابی را در غزوه احزاب برای جمع آوری أخبار در میان مشرکان فرستاد ؟ حُذَیفه بن یمان

297-     راهبی که پیامبر را در سن 12 سالگی دید و به نبوّت او پی برد چه نام داشت ؟ بُحَیرا (جرجیس)

298-     اوّلین نوزادی که بعد از هجرت در مدینه در بین أنصار متولّد شد که بود ؟ عبدالله بن زُبـَیر

299-     رئیس کافران روم در جنگ میان مسلمانان و دولت روم (یرموک) که بود ؟ مـاهـان

300-     کدام صحابی 60 سال در جاهلیّت و 60 سال در اسلام زندگی کرد ؟ حسان بن ثابت

301-     نام شمشیر حضرت علی که در جنگ بدر به غنیمت رسید چـه بـود ؟ ذوالفقـار

302-     رئیس هیأت جمع آوری قرآن در دوره حضرت ابوبکر که بود ؟ زید بن ثابت

303-     مقبره قهرمان مسلمان کُرد ، صلاح الدّین ایّوبی در کجاست ؟ قلعـه دمشـق

304-     کدام صحابی بهترین صحابی و بدترین مرتدّ را کشت ؟ وحش بـن حرب

305-     بلال حبشی توسّط کدام صحابی خریده و آزاد گردید ؟ ابـوبکر صدّیـق

306-     اوّلین کسی که ملقّب به «امیر المؤمنین» گشت که بود ؟ عمر بن خطّاب

307-     آخرین صحابه ای که در بصره فوت کرد چه نام داشت ؟ انس بن مالک

308-     «مهندس مسلمانان» و طرّاح نقشه خندق کیست ؟ سلمان فارسی

309-     اوّلین نفری که در مدینه ایمان آورد که بود ؟ اسعد بن زُراره

310-     بلال بن حرب (حبشی) در کدام سرزمین وفات کرد ؟ دمشق

311-     سرپرست تیر اندازان در غزوه أُحُد که بود ؟ عبدالله بن جبیر

312-     اوّلین «امیر» مسلمان در مکّه که بود ؟ عتاب بن اسید

313-     اوّلین شهید جنگ بدر چه نام داشت ؟ مهجع (غلام عمر)

314-     «سیّد انصار» لقب کدام صحابی است ؟ سعد بن معاذ

315-     اوّلین «سفیر اسلام» کدام صحابی است ؟ مُصعب بن عُمَیر

316-     ابوجهـل در کـدام جنگ کشتـه شـد ؟ غزوه بـدر

317-     «روزه سکوت» مخصوص کدام زن بود ؟ مریـم

318-     اوّلین «شهید محراب» کدام صحابی است ؟ عمر بن خطّاب

319-     چه کسی لقب «فاروق» را به حضرت عمر داد ؟ پیـامبر

320-     «ابـو تـراب» لقب کدام صحابی است ؟ علـی بن ابی طالب

321-     اوّلین «مترجم قرآن» کـدام صحـابی است ؟ سلمـان فـارسی

322-     کدام عابد پس از سالها عبادت توسّط شیطان کافر شد ؟ برصیصا

323-     در قـرآن ، چـه کسی بـه «سگ» تشـبیه شده است ؟ بلعـم بـاعورا

324-     کدام صحابی قرارداد «صلح حُدَیبیّه» را نوشت ؟ علی بن ابی طالب

325-     چه کسی برای اوّلین بار در اسلام «زندان» ساخت ؟ علی بـن ابی طـالب

326-     اوّلین کسی که در قیامت پس از پیامبران محاسبه می شود کیست ؟ عمر بن خطّاب

327-     مـرد سرمـایـه داری که در قـرآن از او بـه بـدی یـاد شده است چه نـام دارد ؟ قـارون

328-     پیامبر در مورد چه کسی فرمود : پاهای او در روز قیامت از کوه أُحُد استوارتر است ؟ عبدالله بن مسعود

329-     شخصی که بدون اینکه حتی یک رکعت نماز بخواند وارد بهشت شد کدام صحابی بود ؟ اصیرم عبدالله بن ثابت

330-                   كدام گروه از مسلمانان از ديگران جلوتر به بهشت داخل می شوند ؟ فقرای مهاجرين

331-     خداوند روزه سنّت کدام پیامبر را بیشتر دوست دارد ؟ داوود (یک روز در میان)

332-     عالم ترینِ امّت از لحاظ حلال و حرام کدام صحابی است ؟ معاذ بن جبل

333-     کدام صحابی بیشتر از همه احادیث پیامبر را روایت کرده است ؟ إبن مسعود

334-     اوّلین کسی که تنها به گردآوری أحادیث صحیح پرداخت چه کسی بود ؟ إمام بُخاری

335-     گفتن «ألصّلاةُ خیرٌ مِنَ النَّومِ» در نماز صبح را چه می گویند ؟ تـثویب

336-     نماز سنّتی که در هنگام ورود به مسجد خوانده می شود چه نام دارد ؟ تحیّة المسجد

337-     کاری که انجام دادن و ندادنش مساوی است حکم آن چه نام دارد ؟ مباح

338-     حاجیان طواف را از کدام نقطه کعبه شروع می کنند ؟ حجر الأسوَد

339-     اوّلین کسی که شرابخواران را ضربه شلّاق زد که بود ؟ عمر بن خطّاب

340-     کدام زن است که از فشار قبر در امان است ؟ فاطمه بنت أسد

341-     کتاب شرع مشهور امام مالک چه نام دارد ؟ موَطّا

342-                   بدترين كسب چه كسبى است ؟ ربا

343-     درمان آرامش دلها به نظر قرآن چیست ؟ ذکر خدا

344-     چه چیزی از خون شهیدان برتر است ؟ مداد عُلَماء

345-     مجازات طعنه زنان از نظر قرآن چیست ؟ وَیل

346-     بیشترین گناه بنی آدم مربوط به کدام عضو است ؟ زبان

347-     پیامبر کدام عبادت را نور چشم خود خوانده است ؟ نماز

348-     رسیدن به حد تکلیف شرعی را چه می گویند ؟ بلوغ

349-     به مسافری که در سفر مانده است چه می گویند ؟ إبن السّبیل

350-     قارون به خاطر کدام گناه در زمین فرو رفت ؟ نپرداختن زکات

351-                   حکـم نمـاز جمـعه چیست ؟ فرض عَیـن

352-     کدام گناه إعلام جنگ با خدا و پیغمبر است ؟ رباخواری

353-     بریدن دست ، کیفر چه گناهی است ؟ دزدی

354-     کیفر قَذف (تهمت به زنا) چند تازیانه می باشد ؟ 80 تازیانه

355-     کدام گناه غیر قابل بخشش است ؟ شِرک

356-                   هر نماز در مسجد الحرام چقدر ثواب دارد ؟ 000/100 نماز

357-                   بشر ، آموزشِ دفنِ مردگان را از چه پرنده ای فرا گرفت ؟ کـَلاغ

358-     جمله ای مبارک که لب ها در گفتن آن نقشی ندارند کدام است ؟ لا إله إلّا الله

359-     کدام حکم در قرآن بیشتر از هر چیز مورد تأکید قرار گرفته است ؟ إقامه نماز

360-     آن چه عبادتی است که شخص چه انجام دهد و چه انجام ندهد سزاوار عذاب است ؟ نماز شخص مست

361-     درختی که هفده شاخه دارد هشت شاخه آن در آفتاب و نُه شاخه دیگرش در سایه است کدام است ؟ نماز

362-                   کدام عبادت است که در طول عمر فقط یک بار بر مسلمانِ واجد الشّرایط واجب است ؟ حجّ

363-                   كدام نمازها بر منافقان سنگين است ؟ صبح و عشاء

364-                   حكم نماز جنازه چيست ؟ فرض كفايه

365-                   زكات بدن چيست؟ روزه

366-     راه درمان بُخل کدام عبادت است ؟ زکات

367-     روزه کدام روز صحیح نیست ؟ روز عید

368-     به کسی که بر زبان مسلمان و در باطن کافر است چه می گویند ؟ منافق

369-     در چه زمانی باید «بِاسمِکَ اللّهُمَّ أموتُ و أحیا» را خواند ؟ قبل از خواب

370-                   تنها نمازی که رکوع و سجده ندارد کدام است ؟ نماز میّت (جنازه)

371-                   قیام (ایستادن) پس از رکوع در نماز را چه می گویند ؟ إعتدال

372-                   مهم ترین و بزرگترینِ فرعها کدام است ؟ نماز

373-     کدام گناه به خوردن گوشت برادر مرده خود تشبیه شده است ؟ غیبت

374-    بنا به فرمایش پیامبر ، ستون دین چیست ؟ نماز

375-     محبوب ترین رنگ نزد خدا کدام رنگ است ؟ سفید

376-     فاصله میان کُفر و إیمان کدام عمل است ؟ ترک نماز

377-     کار خارق العاده ای که از جانب یکی از اولیاء خدا صورت گیرد چه نام دارد ؟ کرامت

378-                   منظور از حج مساکین کدام عبادت است ؟ جمعه

379-                   آتشی که در آخر عمرِ دنیا ، مردم را در یکجا جمع خواهد کرد از کدام سرزمین پیدا خواهد شد ؟ یمن

380-                   عالَم بین دنیا و قیامت را که إنسان بعد از مرگ إبتدا به آنجا می رود چه می گویند ؟ برزخ

381-                   کدام جمله کنایه از پیری نزدیک به مرگ است ؟ آفتاب لب بام

382-                   فرا رسیدن زمان مرگ را چه گویند ؟ إحتضار

383-                   دودی که در روز آخر دنیا ، جهان را فرا خواهد گرفت چه نام دارد ؟ دُخان

384-                   مردم پس از زلزله قیامت به صورت کدام جانور منتشر می شوند ؟ ملخ

385-                   نهایت زمانِ عمر را چه می گویند ؟ أجَل

386-                   اوّلین عملی که از آن در روز قیامت سؤال می کنند چیست ؟ نماز

387-                   کدام دسته از مردم پس از مرگ إحتیاج به کفن ندارند ؟ شهداء

388-                   صندوق حمل مرده چه نام دارد ؟ تابوت

389-     شاخی شیپور مانند که به تعداد أرواح زندگان دنیا سوراخ دارد چه نام دارد ؟ صور

390-     پلی سرنوشت ساز که برای بعضی ها از مو باریکتر خواهد شد کدام است ؟ پل صراط

391-                   پارچه تن پوش آخرت چیست ؟ کفن

392-                   زيباترين مرگ چیست ؟ شهادت

393-                   کدام حیوان است که از ترس روز قیامت رها می شود ؟ شتر آبستن

394-     کدام جانور است که در آخرالزّمان از زمین مکّه بالا می رود ، ‌تا همه عالمیان او را ببینند ؟ دابّة الأرض

 

395-     اوّلین کسی که درِ بهشت را با کلید  باز می کند ؟ محمّد

396-                   بهشتیان قبل از ورود به بهشت در کنار کدام حوض جمع خواهند شد ؟ حوض المورود

397-     نفسی که خداوند از او برای بازگشت به بهشت دعوت کرده است کدام است ؟ مطمئنّه

398-     کدام صحابه بود که پیامبر صدای کفشهای او را در بهشت شنید ؟ بلال

399-     آخرین نفر که از جهنّم بیرون می آید چه نام دارد ؟ جُهَینه

400-     زنان مؤمنه دنیا که در بهشت همسر مردان خود می شوند چه نامی خواهند داشت ؟ حور العین

401-     به یخبندان جهنّم چه می گویند ؟ زمهریر

402-     درختی مشهور که در آسمان هفتم است چه نام دارد؟ سدرة المنتهی

403-     درختی که در بهشت تولید موسیقی می کند چه نام دارد ؟ هفافه

404-                   فاصله زمانی بین نفخ صور اوّل و نفخ صور دوّم چقدر است ؟ 40 سال

405-     روز ملاقات بهشتیان با خداوند چه روزی است ؟ جمعه

406-     درِ مخصوص بی نمازان در جهنّم چه نام دارد ؟ جحیم

407-     مسجدی در آسمان چهارم که روبروی کعبه است چه نام دارد ؟ بیت المعمور

408-     درختی در جهنّم که خارهای آن خوراک جهنّمیان است چه نام دارد ؟ زَقّوم

409-                   بنا به نظر پیامبر بهشت زیر پای چه کسی است ؟ مادر

410-                   پیامبر به کدام خانواده مژده داد که وعده گاهشان بهشت است ؟ آل یاسر

411-                   قرآن ، زن بهشتی را چه می نامد؟ حور

412-                   قرآن ، پسر بهشتی را چه می نامد ؟ غِلمان

413-    جهنّم چند درب دارد ؟ 7  درب

414-                   بهشت چند درب دارد؟ 8  درب

415-     رودهای بهشت از کدام طبقه سرچشمه می گیرند ؟ فردوس

416-    بنا به فرمایش حضرت علی ، مَهریه بهشت چیست ؟ طلاق دنیا

 

417-     خاکسترِ کدام کوهِ مقدّس ، درمانِ دردِ چشمان است ؟ طور

418-                   زيباترين جنگ کدام جنگ است ؟ جنگ با نفس

419-     تعداد احادیث صحیح مسلم و بخاری چند حدیث است ؟ 7397 حدیث

420-     مسجد الأقصی در کدام کشور است ؟ فلسطین

421-     خداوند در سوره نساء به منافقان چه مژده ای داده است ؟ عذاب دردناک

422-     در کدام غزوه ، سه تن از صحابه به خاطر شرکت نکردن در جنگ تنبیه شدند ؟ تبوک

423-     مشهورترین کتابخانه اسلامی در عصر عباسی چه نام داشت ؟ بیت الحِکمه

424-     جن هایی که پیرو شیطان هستند چه نام دارند ؟ شیاطین

425-     اوّلین علامت قیامت کُبری چیست ؟ طلوع خورشید از مغرب

426-     موجود ذی روح پنهانی که دیده و حس نمی شود کدام است ؟ جن

427-     تعداد بتهای کعبه قبل از بعثت پیامبر چند بود ؟ 360 بت

428-     سنگی آسمانی بر دیوار کعبه که بر اثر گناه مردم به تدریج سیاه شده است چه نام دارد ؟ حجر الأسوَد

429-     درختی که در قرآن از آن با لفظ «مبارک» یاد شده است کدام است ؟ زیتون

430-     خداوند از کدام جنگ به عنوان «روز فُرقان» یاد کرده است ؟ بدر

431-     پیامبر ، أصحاب خود را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ ستاره

432-     با نظر در قرآن کدام موجود بی جان است که نفَس می کشد ؟ صبح

433-     «أمّ القُری» ، مادر شهرها لقب کدام شهر إسلامی است ؟ مکّه

434-     کدام سرزمین است که تنها یک بار آفتاب برآن تابیده است ؟ بستر نیل

435-     روز مقدّس مسیحیان چه روزی است ؟ یکشنبه

436-     نام أسب حضرت خالد بن ولید چه بود ؟ أشقر

437-     نام سگ أصحاب کهف چه بود ؟ قِطمیر

438-     چیزی که همه بجز خداوند ، آن را می بینند ، چیست ؟ خواب

439-     چیزی که همه کس آن را دارد بجز خداوند ، کدام است ؟ خدا

440-     چیزی که وجود دارد امّا خدا آن را نیافریده است چیست ؟ قرآن

441-     خداوند آسمانها و زمین را در چند مرحله آفرید ؟ 6 دوره (ستّة ایّام)

442-     نخستین کوره های آدم سوزی مربوط به کدام قوم بود ؟ أصحاب أُخدود

443-     اوّل شوّال مصادف با کدام عید مسلمانان است ؟ فطر

444-     این کشور را در گذشته شام می گفتند ؟ سوریه

445-     زمان قیامت چه روزی خواهد بود ؟ جمعه ، دهم محرّم (عاشورا)

446-     عجیب ترین راه حلّ یافتن قاتل بنی إسرائیلی در قرآن چه بود ؟ ذبح گاو

447-     میوه کدام باغ به میوه شور و تلخ تبدیل شد ؟ باغ قوم سبأ

448-     خداوند به کدام جاندار دستور خانه ساختن داده است ؟ زنبور عسل

449-                   نام امروزی مسجد قبا چیست ؟ مسجد ذوقِبلَتَین(دارای دو قبله)

450-                   مجسّمه بتِ «لات» در کدام شهر بود ؟ طائف

451-                   ارتفا ع كعبه مشرفه چند متر است ؟ 15 متر

452-                   خدای سنگی را چه می گویند ؟ بت

453-                   اوّلین قبله مسلمانان چه نام دارد ؟ بیت المقدّس

454-                   وسیله ای که با آن قبله را پیدا می کنند چیست ؟ قبله نما

455-                   عبادتگاه زرتشتیان را چه می گویند ؟ صومعه

456-                   در روزگاران کهن به پیشوایان دینی چه می گفتند ؟ مُـغ

457-                   ماه شب چهارده را چه می نامند ؟ بدر

458-                   منظور از تسبیح کدام ذکر است ؟ سُبحان الله

459-                   جنگ مسلّحانه در برابر دشمنان إسلام چه نام دارد ؟ جهاد

460-                   قبیله ثقیف در کدام شهرک ییلاقی زندگی می کردند ؟ طائف

461-                   شهر مقدّس مسلمانان و یهودیان و مسیحیان چه نام دارد ؟ بیت المقدّس

462-                   بنا به نظر لقمان در قـرآن ، زشت ترین صـدا ، صدای چـه حیـوانی است ؟ صـدای الاغ

463-                   خدای آفتاب یا رَبّ النّوع روشنایی در یونان و روم قدیم چه نام داشت ؟ آپولون

464-     چشمــه ای کــه اصــل آن بـــه مـاجـرای سکـونت هـــاجـر و اسمــاعیــل در مـکّـــه بــر مـی گــردد کــدام اسـت ؟ زمــزم

465-     آن چیـست کـــه در زمـــان حیــاتـش مـی نــوشــد و در زمــان مــرگـش هـم ، مــی خـورد ؟ عصـای موسـی

466-                   کـدام نـام خـداوند بـه رحمت خــدا بـرای کـافر و مسلمــان در دنیــا إشــاره دارد ؟ رحمـان

467-                   كشورى كه آخـريـن خلافت اسـلامي را تجـربـه نمـود چـه نـام دارد ؟ تركـيه

468-                   بزرگترین کلیسای جهـان چـه نـام دارد ؟ قصر سلطنتی «سـن پتـر»

469-                   محـل افــروختــن آتش مـقــدّس چــه نـــام دارد ؟ آتشکـده

470-                   پیامبر دستان پینه بسـته چـه کسی را بوسـه زد ؟ کـارگـر

471-                                       آتش پرست بــه چـه کســانی می گوینـد ؟ زرتشتـیان

472-    بنا به نظر پیامبر ، چه کسانی وارثـان پـیامبرانند ؟ عـالمان

473-                   نام كدام كشور عربـى در قرآن آمـده است ؟ مصـر

474-                   کدام حشره بـود که بـاعث كشتن نمـرود شـد ؟پشّــه

475-                   بـزرگـتریــن طــایفـه حجــاز چـه نــام داشت ؟ قریـش

476-    تنهـا نقـطه ای که قبـله نــدارد کجـاست ؟ سطح بـام کعبـه

477-                   كـدام زن ، هـم همسرش و هـم پـدرش پيـامبر بـودند ؟ صـفورا

478-    سعدی ، عالِم بلا عمل را به چه چیزی تشبیه نموده است ؟ زنبور بی عسل

479-    بنا به فرموده پیـامبر ، خانه هـای ما با کدام نور روشن می شود ؟ تلاوت قرآن

480-    پایین آوردن صدا به وقت صحبت کردن ، از توصیه های قرآنی کیست ؟ لقمـان

481-                   خداوند درباره چه کسانی فرمود حتّی إجازه نداریم به آنها «أُف» بگوییم ؟ پدر و مـادر

482-                   کدام جانور است که به فرموده خدا ، كافران حتـّی یكی مثل آن را نمی توانند بیافرینند ؟ مگس

483-    تنـهــا مسـجـدی کـه در آن ، إمـام جمـاعت روبــروی مـأمـوم خـود قـرار می گـیرد کجــاست ؟ مسجـد الحــرام

484-                   خــداونـد دربـاره کــدام حیـوان می فرمــایـد : چـرا بــه آن نـگــاه نـمی كنـند كــه چگـونــه آفریــده شــده است ؟ شتـر

485-                   کـدام جـانـور بــود کـه قـومـی از بنـی إسرائیـل بـه وسیـله عـذاب إلـهی بــه شكـل آن در آمـدنـد ؟ میمون

486-    زنگ کلیسا و نیز نام یک آهنـگ قـدیمـی موسیقی ایـرانـی را چـه می گوینـد ؟ نـاقـوس

487-    تنهـا حـلالی که خـداونـد آن را دوست ندارد کـدام است ؟ طـلاق

488-                   خداوند از مثال زدن کـدام حشـره شـرم نـدارد ؟ پشّـه

489-    میخ های زمین چـه چیزهـایی هستند ؟ کوهـها

490-    محکمه بدون قـاضی کجـاست ؟ وجـدان

491-     شیطان از چه نوع موجوداتی است ؟ جـن

492-                   واحــد شمـــارش شتـر چیـست ؟ نفـر

493-     درخت کریسمَس کدام است ؟ کاج

494-                   بهتـرین توشــه هـا چیست ؟ تقـوا

495-                   عبادتگاه راهبان چه نام دارد ؟ دَیر

496-                   مكّه در كدام ماه فتح شد؟ رمضان

497-     جن از چه چیزی خلق شد ؟ آتش

498-    زینت آسمان دنیا چیست؟ ستاره

499-    چـراغ زمین چیست ؟ خورشید

500-    نـور آسمــان هـا چیست ؟ مـاه

 

 

   منابـع :

 

 

 

1.   قرآن کریم

2.   تفسیر قرطبی «أبی عبدالله قرطبی»

3.   تفسیر صفوة التّفاسیر «محمّد علی صابونی»

4.   أحاديث رسول الله (ص) «صحیح بخاری»

5.   قرآن شناسی «ملا عبدالله احمدیان»

6.   دانستنی های قرآن «مصطفی أسرار»

7.   مصاحبه با قرآن «محمّد رفیق چودری»

8.   فهرست قصص قرآنی «هادی نگارش»

9.   محمّد پیامبری که از نو باید شناخت «کونستان ویرژیل گیورگیو»

10.  زندگانی پیامبر إسلام «أبو الحسن ندوی»

11.  إطلاعات دينى «عبدالرحيم إشراقى»

12.  سه ر چاوه ی ئایین «استاد ملا عبدالکریم مدرّس»

13.  روله بزانی «استاد ملا خدر رواری»

14.  راه سعادت «کارشناسی إقامه نماز»

15.  کارت بازی قرآن «حسن خرسندی خراسانی»

16.  إقتران النَّیِّرین «ملا رشید بگ بابان»

17.  حادی الأرواح «إبن القیّم الجوزیّه»

18.  سایتهای مذهبی اینترنت

19.  مسابقات تلویزیونی

20.  کتب درسی مدارس

21.  نوارهای سخنرانی

22.  جدول روزنامه و مجلات

 

نوشته شده توسط رئوف سعیدیان در 0:58 |  لینک ثابت   •